Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

GPG.6733.13.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia12.03.2019r. (data wpływu do tut. urzędu 13.03.2019r.) Pana Sławomira Bohdziewicz reprezentującej firmę Biuro Projektów VOLT s.c. z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 85/II/9  działającego  na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z  siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja nr 14/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działce geodezyjnej nr 24/81 w  obrębie geodezyjnym 0002 dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV   wraz ze dla potrzeb zasilania obiektów towarzyszących zabudowie mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

23 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.13.2019

29/2019

Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16  kwietnia 2019 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego.

18 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: 29/2019

Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego od ul. Parkowej w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego od ul. Parkowej w Prabutach"

17 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego od ul. Parkowej w Prabutach

GPG.6733.9.2018

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 04.03.2019r. Pani Izabeli Pabis reprezentującej firmę Biuro Projektów VOLT s.c. z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 85/II/9  działającej na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział  w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja nr 13/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 318/2, 313/2 w  obrębie geodezyjnym 0001 dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, ze złączem kablowo-pomiarowym; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

16 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.9.2018

Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku i Komisarza Wyborczego w Gdańsku

11 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku i Komisarza Wyborczego w Gdańsku

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

 W celu zgłoszenia kandydatury do pracy w obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Rejestracja komitetów wyborczych trwała do 6 kwietnia 2019 r.

 Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

11 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

GPG.6733.7.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14.02.2019r. Pana Tomasza Kraweć reprezentującego firmę Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro Tomasz Kraweć z siedzibą 14-202 Iława ul. Smolki 17, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w  Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 10.04.2019r. została wydana decyzja nr 12/2019 o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działce geodezyjnej nr  233/1 obręb geodezyjnym Gonty dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV (ok. 145 m); rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

10 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.7.2019

GPG.6733.14.2019

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.03.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.04.2019r.) Pani Małgorzaty Magoń, która reprezentuje firmę PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza ul. Deyny 10 83-034 Trąbki Małe i jest pełnomocnikiem Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Gilwie, gm. Prabuty na działce geodezyjnej nr 87, 167, 155/1 w obrębie geodezyjnym Gilwa, dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej i linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV i nn-0,4 kV w miejscowości Gilwa, gmina Prabuty wraz z rozbiórką istniejącej stacji wieżowej oraz demontażem fragmentu napowietrznej linii elektroenergetycznej SN – 15 kV i nn 0,4kV.

10 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.14.2019

VII/54/2019

Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

9 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: VII/54/2019

VII/53/2019

Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

9 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: VII/53/2019