Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2020 roku

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2020 roku

GPG.6733.3.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.01.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.02.2020r.) Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk, której pełnomocnikiem jest Pan Łukasz Samul – Energa Invest Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Starym Kamieniu, na działce geodezyjnej nr 8/58  położonych w  obrębie geodezyjnym Stary Kamień, gmina Prabuty dla inwestycji polegającej  na budowie projektowanej napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kV o  długości L=172 m wraz z  wymianą istniejących stanowisk słupowych SN 15kV na projektowane.

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.3.2020

GPG.6733.5.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 11.02.2020r. (data wpływu 12.02.2020r.) Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Sikorskiego, na działkach geodezyjnych nr 288/1 i 339 położonych w obrębie geodezyjnym nr 0003 Prabuty-M dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej.

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.5.2020

OBWIESZCZENIE w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wykazu miejsc na terenie Miasta i Gminy Prabuty, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

13 lutego 2020
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Miasto i Gmina Prabuty na mocy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1431 ze zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych, konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20.

12 lutego 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

8/2020

Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

12 lutego 2020
Czytaj więcej o: 8/2020

6/2020

Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty w 2020 roku.

11 lutego 2020
Czytaj więcej o: 6/2020

XIX sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 stycznia 2020 roku

11 lutego 2020
Czytaj więcej o: XIX sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 stycznia 2020 roku

7/2020

Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

11 lutego 2020
Czytaj więcej o: 7/2020

XIX/131/2020

Uchwała Nr XIX/131/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

11 lutego 2020
Czytaj więcej o: XIX/131/2020