Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie wykazu miejsc na terenie Miasta i Gminy Prabuty, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

21 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

73/2018

Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

16 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: 73/2018

Nabór wniosków o przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018 dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Termin składania wniosku upływa 30 września 2018 roku.

15 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Nabór wniosków o przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018

GPG.6733.17.2018

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek 09.07.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu: 07.08.2018r.) Pana Karola Rajkowskiego reprezentującego firmę Usługi Inżynieryjne Karol Rajkowski z siedzibą 57-530 Międzylesie ul. Waryńskiego 2 działającego na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Laskowicach na działkach geodezyjnych nr 357/2, 193, 249/2, 249/1, 276, 283, 358/1, 358/2, 358/4, 358/6, 358/7, 358/8, 358/9, 358/9, 358/10, 358/11, 358/12, 358/13, 358/14, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, 358/19, 358/20, 358/21, 358/22, 358/23, 358/24, 358/25, 358/26, 358/27, 358/28, 358/29, 302, 301/2 w obrębie geodezyjnym Laskowice, gmina Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4kV o łącznej długości ok. 1750mb oraz budowie złączy kablowych i kablowo-pomiarowych w ilości 19szt. w celu zasilania energetycznego do budynków mieszkalnych na dz. 358/2-358/29 oraz 301/2-301/8 w Laskowicach gm. Prabuty.

14 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: GPG.6733.17.2018

I przetarg ograniczony gruntu na polepszenie zagospodarowania przy ul. Wołyńskiej 6 / Akacjowej 7

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY do nieruchomości przyległych przy ul. Wołyńskiej 6 i Akacjowej 7 na nieruchomość niezabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00025034/3 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty -M oznaczoną numerem działki 347/2 o pow. 43 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 2400,oo zł. (słownie: dwa tysiące czterysta złotych oo/100) - do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

13 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: I przetarg ograniczony gruntu na polepszenie zagospodarowania przy ul. Wołyńskiej 6 / Akacjowej 7